ALGEMENE VOORWAARDEN (TCOFLEET BV – KBO 0717.968.462)


Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1             Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met TCOFLEET BV. Door het plaatsen van de bestelling, uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van TCOFLEET BV.

1.2             De algemene voorwaarden van de klant worden te allen tijde afgewezen, ook als deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd worden. Onder geen beding kan er sprake zijn van enige stilzwijgende aanvaarding door TCOFLEET BV.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes- en orderbevestiging

2.1.            Alle aanbiedingen en offertes van TCOFLEET BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de geldigheidstermijn, vermeldt op de offerte, bij gebreke aan vermelding geldt een maximale geldigheidstermijn van 30 dagen, voor akkoord ondertekent en terugzendt naar TCOFLEET BV. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten. De uitvoering van de bestelling kan ten vroegste starten na ontvangst van het volledige voorschot.

2.2.            Alle wijzigingen aan de overeengekomen opdracht verstrekt aan TCOFLEET BV tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

2.3.            Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1.            De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang TCOFLEET BV haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1250,00 EUR.

3.2.            Annulatie is niet ieder geval niet meer mogelijk, ook indien nog geen aanvang werd genomen met de uitvoering, na het verstrijken van 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1.            Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van TCOFLEET BV contant betaalbaar.

4.2.            Alle facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer van TCOFLEET BV. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een interest gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als verlopen. Daarenboven wordt het factuurbedrag (incl. BTW), van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10%.

4.3.            Bij gebreke aan tijdige en / of volledige betaling (m.i.v. de eventuele vervallen interesten en schadevergoedingen), komen alle toegestane kortingen en eventuele betalingstermijnen te vervallen en heeft TCOFLEET BV daarenboven het recht, zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

4.4.            Het is de klant nimmer toegelaten enige vordering die zij geniet of zou genieten op TCOFLEET BV te compenseren met de bedragen die zij verschuldigd is aan TCOFLEET BV.

Artikel 5. Leveringstermijn

5.1.            TCOFLEET BV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de overeenkomst tijdig uit te voeren.

5.2.            Indien er leveringstermijnen overeengekomen zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen nimmer een resultaatverbintenis., noch vormen zij een reden om de overeenkomst lastens TCOFLEET BV te ontbinden, noch zal de klant op deze basis gerechtigd zijn op enige schadevergoeding.

5.3.            TCOFLEET BV behoudt zich het recht voor om de overeengekomen leveringen in delen te verrichten.

5.4.            Indien B-XPERIVE een bepaald product niet kan leveren, om welke reden dan ook, kan zij zich van haar verbintenissen kwijten, door het overeenstemmende en reeds betaalde bedrag terug te betalen aan de klant en dit zonder enige interesten en / of schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1.            De verbintenissen van TCOFLEET BV zijn hoogstens aan te merken als middelenverbintenissen. TCOFLEET BV zal, naar best vermogen en in samenspraak met haar partners, binnen een redelijke termijn, het nodige doen om de door haar ontwikkelde berekeningstool en de achterliggende informatie (o.a. aanpassingen aan de gewijzigde fiscale regelgeving) en de software up-to-date te brengen en houden.

6.2.            Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt van TCOFLEET BV geen enkele garantie dat de door haar geleverde gegevens en informatie vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens / informatie geschikt zijn voor de verwezenlijking van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat.

6.3.            TCOFLEET BV draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissingen, fouten of gebreken in de berekeningen, maar zal naar best vermogen de eventuele foutenmarge zo klein als mogelijk houden. In die optiek werkt zij samen met derden, die de achterliggende berekeningen, in het door haar ter beschikking gestelde softwaretoepassing hebben gecontroleerd en gecertificeerd, zonder dat hierdoor enige bijkomende garantie verstrekt wordt.

6.4.            De klant erkent dat zij zelf nog bepaalde gegevens dient te verstrekken in een door TCOFLEET BV opgegeven formaat, ten einde de uitvoering van de verbintenissen door TCOFLEET BV mogelijk te maken. TCOFLEET BV kan onder geen beding aansprakelijk gehouden worden voor de ter beschikking gestelde informatie en / of gegevensinvoer en / of de handelingen van de klant.

6.5.            De analyseresultaten, zoals overeengekomen, gepresenteerd door TCOFLEET BV, dienen slechts als vergelijkingsmodule en / of hulpmiddel en /of richtlijn voor de klant, maar kunnen nimmer beschouwd worden als een bindend advies. De klant erkent dat zulk een sluitend advies enkel en alleen bekomen kan worden middels haar boekhouder, accountant en / of iedere andere gespecialiseerde derde.

6.6.            Klachten dienen TCOFLEET BV binnen een zo kort mogelijke periode te bereiken en dit middels een gemotiveerd schrijven, houdende de weergave van de klacht en de mogelijke gevolgen. Iedere klacht dient TCOFLEET BV te bereiken, op straffe van ontvankelijkheid, binnen uiterlijk 7 dagen na: (1) i.v.m. de verschuldigde gelden, de vervaldag; (2) i.v.m. iedere andere klacht, het tijdstip waarop de betreffende omstandigheid zich heeft voorgedaan. Een klacht kan er in geen geval toe leiden dat de klant gerechtigd wordt haar betalings- (en andere) verplichtingen op te schorten.

6.7.            De aansprakelijkheid van TCOFLEET BV, indien deze zou weerhouden worden, zij het contractueel, dan wel buitencontractueel, is in ieder geval beperkt tot een maximaal bedrag, gelijk aan het bedrag gedekt door haar verzekeringen. Indien geen dekking verleend wordt, om welke reden dan ook, is haar gehoudenheid, contractueel, dan wel buitencontractueel, in ieder geval maximaal beperkt tot de prijs (excl. BTW) betaald door de klant.

6.8.            Het in huidige voorwaarden bepaalde heeft geen betrekking op opzettelijke fouten en / of bedrog in hoofde van TCOFLEET BV.

6.9.            TCOFLEET BV is in ieder geval niet gehouden voor fouten, in welke groot orde ook, van haar leveranciers, onderaannemers aangestelden, partners en / of andere zelfstandige derden met wie zij een samenwerkingsovereenkomst heeft.

6.10.          TCOFLEET BV kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse en / of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies of derving van winst of winstverwachtingen, daling van omzet, stijging van kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, onbeschikbaarheid van data, ….

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1.            Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendoms- en gebruiksrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders, ….

8.2.            Het eventueel aan klant verstrekte gebruiksrecht is uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van de berekeningstool, evenals is een dergelijk recht steeds een beperkt en tijdelijk gebruiksrecht overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst en zulks binnen haar normale handelsdoelen.

8.3.            Klant mag het gebruiksrecht onder geen beding overdragen, noch op enige andere wijze distribueren aan een derde partij, klant mag het gebruiksrecht niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of verspreiden, dan wel aan een derde overdragen, of op enige wijze commercialiseren.

8.4.            Klant mag het softwareplatform en berekeningstool niet geheel of gedeeltelijk decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren, trachten de Broncode ervan te achterhalen of af te leiden, wijzigen, nabouwen of afgeleide versies maken of een derde deze handelingen te doen uitvoeren;

8.5.            Het is de klant niet toegestaan het softwareplatform en berekeningstool te kopiëren op eender welke wijze, in zijn geheel of ten dele, in de oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zonder beperking in tijd of in geografische draagwijdte;

8.6.            Klant mag het softwareplatform en berekeningstool niet gebruiken om diensten te verlenen buiten de overeenkomst of waartoe deze niet werd ontwikkeld;

8.7.            Alle Intellectuele rechten met betrekking tot het softwareplatform en berekeningstool en de broncode van het softwareplatform en berekeningstool, alsook alle daarbij horende documentatie (zonder enige beperking), evenals de hiervoor genoemde elementen zelf, behoren uitsluitend TCOFLEET BV toe en zullen te allen tijde eigendom van TCOFLEET BV blijven.

8.8.            Niets in deze overeenkomst wordt bedoeld om aan de klant rechten of belangen over te dragen op software, tools, methodieken en knowhow waarvan de eigendoms- en / of gebruiksrechten aan TCOFLEET BV toebehoren, dan wel aan haar in licentie (in de meest ruime betekenis) werden gegeven.

8.9.            Het is de klant uitdrukkelijk verboden het softwareplatform en berekeningstool of de broncode van het softwareplatform en berekeningstool te kopiëren of te verdelen op eender welke wijze, in zijn geheel of ten dele, in de oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zonder beperking in tijd of in geografische draagwijdte.

8.10.          Het is de klant evenmin toegelaten het softwareplatform en berekeningstool of de broncode hiervan te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen of te laten veranderen door een derde zonder de voorafgaande geschreven en uitdrukkelijke toestemming van TCOFLEET BV.

Artikel 9. Overmacht

9.1.            Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, lock-out, publieke onrust, administratieve maatregelen, het uitvallen van en / of tijdelijk niet of minder beschikbaar zijn van nutsvoorzieningen (m.i.v. een internetaansluiting) en andere onverwachte en / of onvoorziene gebeurtenissen waarover TCOFLEET BV geen controle heeft, bevrijden TCOFLEET BV, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. Deze laatste is tevens niet gerechtigd om de overeenkomst om deze redenen te beëindigen of haar betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1.          Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

10.2.          Het voorgaande heeft geen betrekking op de gegevens die TCOFLEET BV zal verwerken aangaande het wagenpark (m.i.v. modellen, opties, prijzen, kortingen, gebruik, …), doch slechts en voor zover er geen sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Het is TCOFLEET BV tevens niet toegelaten deze gegevens (publiekelijk) op enige wijze te verbinden aan de klant.

Artikel 11. Referentie

11.1.          De klant gaat ermee akkoord dat het door TCOFLEET BV voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van TCOFLEET BV.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

12.1.          Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van TCOFLEET BV, heeft TCOFLEET BV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

12.2.          In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt TCOFLEET BV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1.          Huidige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

13.2.          I.g.v. betwisting tussen partijen m.b.t. tot huidige overeenkomst (m.i.v. het gebruik van de calculator), dan wel hieruit voortvloeiend of op enigerlei wijze hiermee verband houdende, kunnen uitsluiten gebracht worden voor de Rechtbanken (arrondissement en afdeling) bevoegd voor de maatschappelijke zetel van TCOFLEET BV..